Thông báo thanh lý tài sản cố định

CÔNG TY TNHH XNK

GIANG SƠN

Số: 28122023/GS - TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

(V/v : Thanh lý tài sản cố định)

 

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty TNHH XNK Giang Sơn

Công ty TNHH XNK Giang Sơn trân trọng thông báo về việc bán thanh lý tài sản cố định như sau:

01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu BMW 520I

Màu sơn: nâu

Số chỗ ngồi: 05 chỗ

Đi được 12 vạn km

Đăng ký lần đầu năm 2014 

Hình ảnh xe như bên dưới:  

Hình thức bán thanh lý: bán đấu giá tài sản

Tài sản sẽ được thành lý trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2023 đến ngày 15/01/2024.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ số điện thoại: 0888.605.599

Ban giám đốc phân công phòng hành chính trực tiếp chỉ đạo việc thanh lý tài sản này.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận :

- Các bộ phận trực thuộc

- Lưu HC-KT

Công ty TNHH XNK Giang Sơn